សៀន សុខលីដា

សៀន សុខលីដា

Sien Soklida

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL