សៀន សុខលីដា

សៀន សុខលីដា

Sien Soklida

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Paññāsāstra University of Cambodia-PUC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL