សន សាម៉ឺឌី

សន សាម៉ឺឌី

Sorn Samerdy

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី អង្គការតំណក់ទឹក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS