សន សាម៉ឺឌី

សន សាម៉ឺឌី

​មកពី ៖ អង្គការតំណក់ទឹក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5

ស្នាដៃ