ញ៉ សេងហុង

ញ៉ សេងហុង

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning

ស្នាដៃ