ញ៉ សេងហុង

ញ៉ សេងហុង

Nhor Senghong

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning