ញ៉ សេងហុង

ញ៉ សេងហុង

Nhor Senghong

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning