យ៉ាត សុវណ្ណាលាង

យ៉ាត សុវណ្ណាលាង

Yat Sovanaleang

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation