ឈិន រដ្ឋកាលីហ្វរញ៉ា

ឈិន រដ្ឋកាលីហ្វរញ៉ា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation

ស្នាដៃ