ប៊ុ​ន ចាន់ធារ៉ា

ប៊ុ​ន ចាន់ធារ៉ា

Bun Chantheara

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា