សៀវ ហេងលី

សៀវ ហេងលី

Siev Hengly

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Cambodia International Cooperation Institute -CICI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming