ប៉ង់ ពេញ

ប៉ង់ ពេញ

Pong Penh

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Cambodia International Cooperation Institute -CICI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation
  3. C# Beginning