តាំង ប៊ុនឆាយ

តាំង ប៊ុនឆាយ

Taing Bunchay

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. C# Beginning