តាន់ តុលា

តាន់ តុលា

Tan Tola

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី New World Microfinance

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning