អួន សុភក្រ្តា

អួន សុភក្រ្តា

oun Sopheaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប-AEU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Webmaster
  2. OOP PHP
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS