កៅ លីម៉េង

កៅ លីម៉េង

Kao Limeng

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++