ស៊ុន សេង

ស៊ុន សេង

Sun Seng

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++