ហេង ចន្ទវាសនា

ហេង ចន្ទវាសនា

Heng Chanveasna

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Cambodia Post Bank PLC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. C# Beginning