អ៊ុក សារីន

អ៊ុក សារីន

Uk Sarin

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Cambodia India Entrepreneurship Development Centre -CIEDC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL