ដូ សេងហៃ

ដូ សេងហៃ

Dou Senghai

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Bayon TV

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning