ស៊ូត រស់ហ៊ីម

ស៊ូត រស់ហ៊ីម

Sout Ruoshim

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. PHP & My SQL