ជាតិ សុវណ្ណារ៉ា

ជាតិ សុវណ្ណារ៉ា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash

ស្នាដៃ