លី សុជាតា

លី សុជាតា

Ly Socheata

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL