លី​ម តេកហួរ

លី​ម តេកហួរ

Lim tekhour

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop