យក់ ស៊ីវ៉ាល់រី

យក់ ស៊ីវ៉ាល់រី

Yok Chivalry

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning