យក់ ស៊ីវ៉ាល់រី

យក់ ស៊ីវ៉ាល់រី

Yok Chivalry

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning