ជួ ប៉ោស្រ៊ី

ជួ ប៉ោស្រ៊ី

Chou Porsry

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash