ឈាវ សុវណ្ណរ៉ា

ឈាវ សុវណ្ណរ៉ា

Chheav Sovanra

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Photoshop