លឹម ចាន់នាត

លឹម ចាន់នាត

Lim Channeat

មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++