ហ៊ង វណ្ណដេត

ហ៊ង វណ្ណដេត

Horng Vandet

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Honda Dream Sambo Motor Shop

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning