ឃីម សេង លាភ

ឃីម សេង លាភ

Khim Seng Leap

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning