ឃីម សេង លាភ

ឃីម សេង លាភ

Khim Seng Leap

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning