ចឹក មុនីរតន៍

ចឹក មុនីរតន៍

CHEK MUNYRATH

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL