ចឹក មុនីរតន៍

ចឹក មុនីរតន៍

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL

ស្នាដៃ