អៃ ឩត្តម្ភ

អៃ ឩត្តម្ភ

Aey Oudom

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Honda Dream Sambo Motor Shop

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning