សួន កុសល

សួន កុសល

Suou Kosal

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី F.G.I. IMPORT EXPORT Co.,LTD

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network