ឈាវ សុភារ័ត្ន

ឈាវ សុភារ័ត្ន

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Computer Network

ស្នាដៃ