លី គ្រឹស្នា

លី គ្រឹស្នា

Ly Kreusna

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. OOP PHP
  3. PHP & My SQL
  4. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន