ស៊ិន ចាន់ដារ៉ូ

ស៊ិន ចាន់ដារ៉ូ

Sin Chandaro

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap