ជា វិរៈ

ជា វិរៈ

Chea Virak

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាល័យ ឥន្រ្ទទេវី

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. Computer Foundation

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន