ជា វិរៈ

ជា វិរៈ

​មកពី ៖ វិទ្យាល័យ ឥន្រ្ទទេវី

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. Computer Foundation

ស្នាដៃ