ហ៊ុល ហ៊ុនប៊ុន្ថាឬទ្ឋិ

ហ៊ុល ហ៊ុនប៊ុន្ថាឬទ្ឋិ

Hul Hun Bun tharith

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS