លឹម សុម៉ារ៉ាដា

លឹម សុម៉ារ៉ាដា

Lim Somarada

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី University of Cambodia-UC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++