ឈឿន ចាន់

ឈឿន ចាន់

Chhoeun Chann

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី អង្គការកុមារកំព្រានៃសេចក្តីសន្យាដំណឹងល្អទាំង៤

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network