ណយ វិរៈ

ណយ វិរៈ

Noy Virak

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី MyTV

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++