ឯក ឈួន

ឯក ឈួន

Ek Chhuon

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី University of Cambodia-UC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL