ប៊ុន ឆត្រ្តាឡូរ៉ែន

ប៊ុន ឆត្រ្តាឡូរ៉ែន

Bun Chhattraloren

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន