ប៊ុន ឆត្រ្តាឡូរ៉ែន

ប៊ុន ឆត្រ្តាឡូរ៉ែន

Bun Chhattraloren

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន