ធឿន សេងហេង

ធឿន សេងហេង

Thien Sengheng

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network