ព្រំ រដ្ឋា

ព្រំ រដ្ឋា

Prum Ratha

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network