ធៀត មួយងីម

ធៀត មួយងីម

Theat Mouyngim

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី National Technical Training Institute- NTTI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning