សោ សុភា

សោ សុភា

Sor Sophea

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning