ហេង ប៊ុនឡុង

ហេង ប៊ុនឡុង

Heng Bunlong

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Paññāsāstra University of Cambodia-PUC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន