តាំង យូម៉េង

តាំង យូម៉េង

Taing Yumeng

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop