គង់ តារាសិដ្ឋ

គង់ តារាសិដ្ឋ

Kong Daraseth

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network