ហេង ប៊ុនលី

ហេង ប៊ុនលី

Heng Bunly

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning
  4. C# Beginning
  5. C# Database Programming
  6. Website Design With CSS