ផាត់ រ៉ាវីន

ផាត់ រ៉ាវីន

Phath Ravin

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន