តេង ស័ក្កដា

តេង ស័ក្កដា

Teng Sakada

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន