តេង ស័ក្កដា

តេង ស័ក្កដា

Teng Sakada

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន