សៀវ ស៊ុនហួច

សៀវ ស៊ុនហួច

Siv Sunhouch

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming